تصویر موجود نیست

علیرضا طلیسچی

42

آهنگهای علیرضا طلیسچی

علیرضا طلیسچیآهنگ غمگین

علیرضا طلیسچیبگو نه

علیرضا طلیسچیرد داده بودی

علیرضا طلیسچیتو فکر میکنی کی ای

علیرضا طلیسچیدلم پیش توئه

علیرضا طلیسچیدلگیرم

علیرضا طلیسچیحلقه

علیرضا طلیسچینفس کی بودی تو

علیرضا طلیسچیعزیزی(دورهمی)

علیرضا طلیسچیاتفاقی دیدمت

علیرضا طلیسچیحقمه

علیرضا طلیسچیمیرم پی کارم

علیرضا طلیسچیمن همونم

علیرضا طلیسچیدقیقه هام

علیرضا طلیسچیناراحته قلبم

علیرضا طلیسچیدلخوشم به چیت

علیرضا طلیسچیوقتی هستی

علیرضا طلیسچیمنو دریاب

علیرضا طلیسچیدیونه دوست داشتنی

علیرضا طلیسچیکسی که دیگه رفت

علیرضا طلیسچیآی دل خودم

علیرضا طلیسچیبه خودم بد کردم

علیرضا طلیسچیدلی

علیرضا طلیسچیزندگی جونم

علیرضا طلیسچیسخت گیر

علیرضا طلیسچیسیاه

علیرضا طلیسچیزخم های من

علیرضا طلیسچیموهات

علیرضا طلیسچینباشی پیشم

علیرضا طلیسچیای داد برمن

علیرضا طلیسچیرفتی

علیرضا طلیسچیبام نبود کسی

علیرضا طلیسچییلدا

علیرضا طلیسچیاین زمستونم تموم شد

علیرضا طلیسچیدل به دل

علیرضا طلیسچیمادر

علیرضا طلیسچیای دل غافل

علیرضا طلیسچیعلمدار

علیرضا طلیسچی آخرش قشنگه

علیرضا طلیسچیمن نمیگم نمیگم یهو میرم

علیرضا طلیسچیخیر پیش

علیرضا طلیسچیقاف